nastaven-kadar

U~ili{te za stranski jazici i matematika

T A R G E T dooel Ohrid


Language  education Target

    Nastaven kadar vo 2012-2013                                                                                 

Nastavniot kadar koj }e predava ovaa u~ebna godina: 


Silvana Noveska, Daniela Spiroska 

Manuela Brdaroska Jankoska - angliski jazik, 

Ivana Mahovska - germanski jazik,

Anita Nikolovska i Vera Jov~eska - matematika, 

Milijana Ma{anovi} - italijanski jazik, 

Daniel Medaroski - makedonski i  angliski jazik,

Jana Arsova - francuski i {panski jazik

Jordanka Nedeska Simixieska - fizika,

Biljana Stevoska - hemija


Comments